Perdorimi i kompjuterit ne shoqeri

Ushtrime : Rexhep ALILI

Në tabelën nga ana e majtë ka disa fotografi . Në anën e djathtë është lista se ku përdoren kompjuterët . Detyra juaj është që pranë fotografisë ta vendoni emrin përkatës .